Klauzula informacyjna RODO

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO"                                                                   

Informuję, że:

Administratorem Pani /Pana danych jest

 

Prezes Zarządu Spółki

TBD Systemy Informatyczne Spółka z o.o. w Kielcach

 

kontakt: ul. Zgoda 57, 25-378 Kielce

e-mail:     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

tel.:         41 361 61 07

 

Administrator może przetwarzać dane w celu:

1)   zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu,

2)   wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:

a)      obowiązki z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;

b)      obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;

c)      obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a także  przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;

d)      przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

3)   realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – występujących w przypadku:

a)      ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy);

b)      obsługi Klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków - przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy

W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Pani /Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych

 


Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane pracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc realizować umowy.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

 

Przechowujemy dane Klienta przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania a także po jej zakończeniu w celach:

·         dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

·         wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

·         statystycznym i archiwizacyjnym,

·         maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Klientowi przysługuje prawo do:

 

1)    dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych;

2)    prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;

3)    prawo usunięcia danych osobowych;

4)    prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)    prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych

 

Podanie  danych osobowych jest:

 

Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie.

Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, a jedynie obowiązkiem umownym.

Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:

1)      złożenia i realizacji Zamówienia;

2)      wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;

3)      obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;

4)      obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu.

  

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com