SELWIN - System Ewidencji Ludności

 

SELWIN Sygnity S.A - System Ewidencji Ludności dedykowany jest do pracy jednostanowiskowej / wielostanowiskowej pod kontrolą systemu operacyjnego Windows . Dane ewidencyjne w systemie są utrzymywane w relacyjnej bazie danych Oracle lub MS SQL Server.

Image

■ Realizacja funkcji związanych z przetwarzaniem danych w bazie ewidencji ludności jest zgodna z obowiązującą ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dn.10 kwietnia 1974r. oraz późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174, 1989 r. Nr 35, poz.192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 113, poz. 733, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 108, poz. 1227 oraz z 2001 Nr 43 poz. 476) a także spełnia wytyczne PESEL.

SELWIN przeznaczony jest do gromadzenia, modyfikowania i wyszukiwania wszystkich informacji znajdujących się w Karcie Osobowej Mieszkańca (KOM). Obsługa interesanta: meldowanie na pobyt czasowy/stały, wymeldowanie może odbywać się na bieżąco. W podobny sposób jest realizowana obsługa korespondencji, tzn. rejestrowanie urodzenia, zgonu, zmian w stanie cywilnym oraz prowadzenie weryfikacji danych ewidencyjnych aktualnych i archiwalnych. Archiwum zawiera dane o wszelkich dokonanych zmianach.

System Ewidencji Ludności SELWIN umożliwia szybkie wyszukanie odpowiednich informacji, na podstawie dowolnego, sformułowanego przez użytkownika kryterium wyszukiwania, z możliwością podania częściowych / pełnych parametrów wyboru.

■ Dodatkowym udogodnieniem dla użytkownika jest możliwość sporządzania statystyk zarejestrowanych zdarzeń ewidencyjnych w odniesieniu do czasu ich powstania, jak również w odniesieniu do czasu ich rejestracji w komputerze.

■ Znaczącą funkcją systemu jest aktualizacja katalogu adresowego.

■ Oprogramowanie SELWIN zawiera opcje umożliwiające aktualizację bazy danych wyższego szczebla. Wszystkie przypadki dokonanych zmian w danych osobowych mieszkańców na szczeblu lokalnym są przesyłane do innych banków danych z ustaloną częstotliwością. Instalacja SELWIN w gminie obsługuje Lokalny Bank Danych (LBD) i stanowi podstawowe ogniwo w hierarchii systemów informatycznych PESEL. Jest źródłem informacji ewidencyjnej dla Terenowego Banku Danych (TBD), Wojewódzkiej Ewidencji Ludności (WEL) oraz Centralnego Banku Danych (CBD). W systemie SELWIN istnieją funkcje, które zapewniają ciągłą komunikację informatyczną LBD z systemami wyższych poziomów. Przekazywanie zarejestrowanych zmian pomiędzy poszczególnymi bankami danych odbywa się za pośrednictwem odpowiednich protokołów, tzn.:

  • Z LBD do TBD / WBD
  • Z LBD do Rejestru PESEL – CBD
  • Z TBD/WBD do Rejestru PESEL-CBD

Wstępnie informacje dla systemu SELWIN obsługującego LBD są ładowane danymi ewidencyjnymi bezpośrednio pobranymi z nadrzędnego banku danych

■ Osobom rejestrującym ułatwiono pracę poprzez zastosowanie wielu łatwo dostępnych podpowiedzi słownikowych. Jednocześnie korzystanie ze słowników zapewnia jednolite wprowadzanie powtarzalnych informacji takich, jak np. rodzaje dokumentów, stan cywilny, kody terytorialne, nazwy ulic, kolory oczu itp.

■ Aplikacja zawiera oddzielny podsystem dla administratora systemu, który umożliwia:

  • Definiowanie użytkowników, przyporządkowanie do odpowiednich grup
  • Określanie ich ról w systemie (Kierownik, Rejestrator, Administrator)
  • Definiowanie uprawnień w zakresie dostępu do zbiorów
  • Realizację określonych funkcji na tych zbiorach

 

■ System wyposażony jest w rozbudowany mechanizm ochrony danych przed zniszczeniem (program do tworzenia kopii bazy danych wykonywany przez administratora). Przed niepowołanym dostępem do danych chroni system haseł.

■ W systemie są rejestrowane informacje o wszelkiego rodzaju zmianach dokonywanych przez operatorów. Dane przechowywane są w dzienniku operacji.

■Działanie systemu jest niezależne od podziału administracyjnego kraju.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com