TBD-FK system finansowo-księgowy


Finanse i Księgowość z obsługą budżetu wojewody

Moduły „BW” i „FK” zostały opracowane za pomocą pakietu obiektowych narzędzi ORACLE (Oracle Forms® 6i oraz Oracle Reports® 6i) w technologii dwuwarstwowej klient-serwer w oparciu o relacyjną bazę danych Oracle Server® (obecnie w wersji 10g)
Są one zaprojektowane w taki sposób, że po zmianach konfiguracyjnych (na odrębnych bazach danych) mogą być używane zarówno przez dysponentów budżetu I-go jak i III-go stopnia.

 

Moduły obsługi Budżetu Wojewody „BW” i Księgowości Finansowej „FK” zostały po raz pierwszy wdrożone w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w latach 2000-2003 r.
System „BW” został także wdrożony i jest do dnia dzisiejszego eksploatowany w
Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.
System „FK” natomiast jest obecnie eksploatowany także w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach oraz w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.


Ogólny podział funkcjonalny systemu.
Image

 

Szczegółowy zakres funkcjonalny modułów BW i FK.

1. Księga Główna:

a) tworzenie Zakładowego Planu Kont (ZPK) o dowolnej strukturze,
b) tworzenie dodatkowego Planu Kont związanego z klasyfikacją budżetową - wydatki (KLB-W),
c) tworzenie dodatkowego Planu Kont związanego z klasyfikacją budżetową - dochody (KLB-D),
d) możliwość opisania struktury kont analitycznych w celu automatycznego ich dopisywania do ZPK momencie pierwszego wystąpienia (szczególne przydatne przy rozbudowywaniu kont zawierających klasyfikację budżetową lub numer klienta),
e) powiązanie kont Zakładowego Planu Kont z Planem Kont „wydatkowym” lub Planem Kont „dochodowym”,
f) tworzenie reguł schematów księgowych do automatycznego budowania konta dekretu dokumentu,
g) możliwość ustawienia trybu akceptacji dowodu księgowego przed wpisaniem do księgi,
h) księgowanie wygenerowanych automatycznie dokumentów PK,
i) tworzenie wyliczanych („wirtualnych”) kont księgowych opartych na rzeczywistych, aktualnych stanach i obrotach Zakładowego Planu Kont,
j) tworzenie zestawień opartych na wyliczanych kontach księgowych np.bilans,
k) generowanie miesięcznych zestawień opartych na kontach wyliczalnych
l) przeglądanie stanów: ZPK, KLB-W, KLB-D,
m) przeglądanie stanów archiwalnych,
n) wydruki i sprawozdania finansowe,
 • obroty,
 • zestawienia obrotów i sald,
 • dziennik,
 • plan kont,
o) ustawienie parametrów Księgi Głównej.
Image

2. Realizacja:

a) generowanie przelewów bankowych:
 • z podziałkami klasyfikacji budżetowej (6 podziałek – 128 znaków),
 • bez klasyfikacji budżetowej (przelewy opisowe – 128 znaków),
 • uniwersalne – opis i KLB (2 podziałki + 68 znaków opisu),
 • tworzenie przelewów z wcześniej przygotowanych plików w formacie arkusza kalkulacyjnego.
b) generowanie zbiorówki,
c) możliwość zarejestrowania zbiorczego zestawienia przelewów,
d) przeglądanie zrealizowanych przelewów,
e) generowanie plików do systemu bankowości elektronicznej NBP VideoTEL,
f) w przesłanych do systemu MANDATY przelewach, automatyczne uzupełnienie danych o dokumencie księgowym którymi zostały one zaksięgowane,
g) moduł BANKI umożliwiający:
 • zarejestrowanie wyciągu bankowego,
 • dekretowanie i księgowanie zrealizowanych przelewów bankowych,
 • generowanie zbiorczych zestawień związanych z pojedynczym wyciągiem bankowym jak i za zadany okres (np. zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej, dysponentów itp.),
 • dla przelewów wpływających, automatyczne wyszukiwanie dysponenta, od którego zostały przekazane środki,
 • wczytywanie wyciągów bankowych z raportu generowanego przez NBP VideoTEL oraz wstępne określenie charakterów księgowych poszczególnych przelewów,
 • możliwość przesłania zarejestrowanych i opisanych przelewów z wyciągu bankowego do systemu MANDATY,
 • opisanie w słownikach typowych operacji bankowych, celem przyśpieszenia i ułatwienia ich rejestracji,
 • wpisanie do słowników osób uprawnionych do rejestracji obrotów bankowych związanych z danym rachunkiem,
 • prowadzenie rachunku bankowego w dowolnej walucie.
h) moduł KASA umożliwiający:
 • otwarcie raportu kasowego,
 • zarejestrowanie obrotów kasowych wraz z możliwością ich wydrukowania (KP, KW),
 • anulowanie dokumentu kasowego (po zarejestrowaniu dokumentu, brak możliwości jego fizycznego usunięcia),
 • zamknięcie raportu kasowego wraz z jego wydrukowaniem,
 • dekretowanie i przesyłanie PK związanego z raportem kasowym do FK,
 • opisanie w słownikach typowych operacji kasowych, celem przyśpieszenia i ułatwienia ich rejestracji,
 • wpisanie do słowników osób uprawnionych do otwarcia kasy.
i) moduł ROZRACHUNKI umożliwiający:
 • rejestrowanie rozrachunkowych dokumentów dotyczących należności i zobowiązań,
 • automatyczne generowanie przelewów dotyczących zapłat za zobowiązania,
 • obsługę zaangażowania środków poprzez rejestrowanie podpisanych umów i wiązanie ich z odpowiednimi fakturami,
 • kojarzenie zapłat z dokumentami rozrachunkowymi,
 • automatyczne opisywanie dekretów księgowych dla dokumentów rozrachunkowych zarejestrowanych w systemie.
Image

3. Sprawozdawczość:

a) rozbudowany moduł do tworzenia dowolnych zestawień i sprawozdań budżetowych:
 • możliwość określenia dysponentów, paragrafów, które mają wpływ na sprawozdanie,
 • możliwość wyznaczenia do 10 kolumn liczbowych wyliczanych z ZPK, KLB-W, KLB-D lub też będących wynikiem operacji matematycznych na wcześniej wyznaczonych kolumnach danych,
b) generowanie sprawozdań budżetowych,
c) możliwość przeglądania wygenerowanego sprawozdania (zestawienia) podsumowanego paragrafami, rozdziałami, działami w podziale na dysponenta, grupę dysponentów lub bez dysponentów (zbiorczo).
d) drukowanie sprawozdań budżetowych zgodnie z przygotowanymi wzorcami w formacie XLS,
e) drukowanie dowolnych zestawień w formacie XLS i TXT.

Image

4. Planowanie:

a) rejestrowanie i akceptacja decyzji związanych z planem budżetowym jednostki (możliwość rejestracji ręcznej lub z plików w formacie XLS),
b) generowanie zestawień z planu budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
Image

5. Administrator:

a) wpisywanie, aktualizacja danych związanych z dysponentami,
b) przypisanie odpowiednich paragrafów do grupy dysponentów, celem wyeliminowania przypadkowych błędów,
c) słowniki związane z działami, rozdziałami, paragrafami,
d) wykaz rachunków bankowych,
e) tworzenie podziałek klasyfikacji budżetowej,
f) ustawienie parametrów ogólnych Systemu,
g) możliwość opisania odpowiednich treści operacji do obrotu bankowego z automatycznym rozpisaniem charakteru księgowego oraz klasyfikacji budżetowej,
h) możliwość wygenerowania dowolnego (zgodnie z przygotowanym wcześniej zapytaniem) zestawienia w formacie XLS.

Pragniemy także zwrócić uwagę na fakt, że opisany system „FK”, został również dostosowany do obsługi funduszy unijnych - wersja wielowalutowa. Pierwsze wdrożenie wykonano w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego UW w lipcu 2003 r. Moduł walutowy eksploatowany jest także w Podlaskim UW w Białymstoku, w Mazowieckim UW w Warszawie oraz w Zachodniopomorskim UW w Szczecinie.

W przypadku instalacji na jednym serwerze bazy danych współpracuje on z systemem „Mandaty Karne” naszego autorstwa, w zakresie:

 • przesyłania zarejestrowanych i opisanych w „FK” przelewów z wyciągu bankowego do systemu „MK”,
 • w przesyłanych z „FK” do systemu „MK” przelewach, automatyczne uzupełniane są dane o dokumencie księgowym którymi zostały one zaksięgowane,
 • rzesyłanie danych z systemu „MK” do systemu „FK” - polecenie księgowania przypisanych dochodów budżetowych (automatycznie generowane z zarejestrowanych w systemie mandatów karnych).

Do każdej opcji programu istnieje możliwość nadania indywidualnych uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników.

 

Image
 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com